Відкритий лист російських науковців та наукових журналістів проти війни з Україною

Ми, російсь­кі вчені та нау­ко­ві жур­налі­сти, заяв­ляє­мо рішу­чий про­тест про­ти воєн­них дій, роз­по­ча­тих зброй­ни­ми сила­ми нашої краї­ни на тери­торії України. Цей фаталь­ний крок веде до вели­чез­них людсь­ких жертв і під­ри­ває осно­ви систе­ми між­на­род­ної без­пе­ки, що скла­ла­ся. Відповідальність за роз­в’я­зан­ня нової вій­ни у​Європі повністю лежить на Росії.

Для цієї вій­ни немає жод­них розум­них виправ­дань. Спроби вико­ри­ста­ти ситу­а­цію на Донбасі як при­від для роз­гор­тан­ня війсь­ко­вої опе­ра­ції не викли­ка­ють жод­ної довіри. Цілком оче­вид­но, що Україна не ста­но­вить загро­зи для без­пе­ки нашої краї­ни. Війна про­ти неї неспра­вед­ли­ва і від­вер­то безглузда.

Україна була і зали­шаєть­ся близь­кою для нас краї­ною. У багатьох із нас в Україні живуть роди­чі, друзі та коле­ги-нау­ков­ці. Наші бать­ки, діди та пра­ді­ди разом вою­ва­ли про­ти нациз­му. Розв’язування вій­ни зара­ди гео­політич­них амбі­цій керів­ництва РФ, що керу­ють­ся сум­нів­ни­ми історіо­соф­сь­ки­ми фан­та­зія­ми, є циніч­на зра­да їх пам’яті.

Ми пова­жає­мо українсь­ку дер­жав­ність, яка три­маєть­ся на демо­кра­тич­них інсти­ту­тах, що реаль­но пра­ц­ю­ють. Ми з розу­мін­ням ста­ви­мо­ся до євро­пейсь­ко­го вибо­ру наших сусідів. Ми пере­ко­нані, що всі про­бле­ми у від­но­си­нах між наши­ми краї­на­ми можуть бути вирі­шені мир­ним шляхом.

Розв’язавши вій­ну, Росія при­рек­ла себе на між­на­род­ну ізо­ля­цію, на ста­тус краї­ни-ізгоя. Це озна­чає, що ми, вчені, тепер не змо­же­мо нор­маль­но зай­ма­ти­ся своєю спра­вою: адже про­ве­ден­ня нау­ко­вих дослід­жень немож­ли­во без пов­но­цін­ної спів­пра­ці з коле­га­ми з інших країн. Ізоляція Росії від світу озна­чає подаль­шу куль­тур­ну та тех­но­ло­гіч­ну дегра­да­цію нашої краї­ни за пов­ної від­сут­но­сті пози­тив­них пер­спек­тив. Війна з Україною – це крок у нікуди.

Нам гір­ко усві­дом­лю­ва­ти, що наша краї­на, яка разом з інши­ми рес­пуб­лі­ка­ми колиш­ньо­го СРСР зро­би­ла вирі­шаль­ний вне­сок у пере­могу над нациз­мом, зараз ста­ла палієм нової вій­ни на євро­пейсь­ко­му кон­ти­нен­ті. Ми вима­гає­мо негай­но зупи­ни­ти всі війсь­ко­ві дії, спря­мо­вані про­ти України. Ми вима­гає­мо пова­ги до суве­рені­те­ту та тери­торіаль­ної ціліс­но­сті українсь­кої дер­жа­ви. Ми вима­гає­мо миру для наших країн.

  24.02.2022