Війна

T-Invariant домігся припинення краудфандингу на дрони-камікадзе. Збір грошей йшов на карту Райффайзенбанку весь 2023 рік

T-invariant доміг­ся при­пи­не­н­ня кра­уд­фан­дин­гу на дро­ни-камі­ка­дзе. Збір гро­шей йшов на кар­ту «Райффайзенбанку» весь 2023 рік. Великий про­ект із кра­уд­фан­дин­гу з купів­лі, пере­про­шив­ки FPV-дро­нів та поста­ча­н­ня їх на фронт, об’­єд­на­ний нав­ко­ло теле­грам-кана­лу «Російський без­пі­ло­тник», не мен­ше року зби­рав гро­ші на кар­ту «Райффайзенбанку». T-invariant від­пра­вив запи­ти до бан­ку, а й прес-слу­жба, і голо­ва прав­лі­н­ня Сергій Монін про­і­гно­ру­ва­ли пита­н­ня вида­н­ня. Проте прес-офіс між­на­ро­дної гру­пи RBI AG від­ре­а­гу­вав і заявив, що ком­па­нія має «кодекс, який забо­ро­няє будь-які фор­ми фінан­су­ва­н­ня озбро­єнь і зброї». Через два тижні з кана­лу «Російський без­пі­ло­тник» зни­кли всі згад­ки збо­ру на кар­ту «Райффайзенбанку». Призупинити інші ана­ло­гі­чні про­е­кти кра­уд­фан­дин­гу (напри­клад, «наро­дний дрон» або «Упир») буде скла­дні­ше: Z-акти­ві­сти зби­ра­ють гро­ші на кар­ти Ощадбанку.

T-invariant про­дов­жує вивча­ти систе­му поста­вок на фронт без­пі­ло­тни­ків і без­по­се­ре­дньо безпілотників-камікадзе.

Є викру­тко­ве скла­да­н­ня в ОЕЗ «Алабуга» (це там, де іран­ські дро­ни зби­ра­ють непов­но­лі­тні та де пишу­ться про­гра­ми коло­ні­за­ції супу­тни­ків Юпітера та пере­не­се­н­ня туди поту­жно­стей ОЕЗ «Алабуга»).

Є інші числен­ні при­кла­ди того, як регіо­наль­на вла­да хоче про­де­мон­стру­ва­ти свою ста­ран­ність у пла­ні під­трим­ки росій­ської вій­сько­вої агре­сії. Дрони зби­ра­ють у тор­го­вих цен­трах, а, напри­клад, у Тольятті на місце­вій ОЕЗ виро­бни­цтво без­пі­ло­тни­ків буду­ють ком­па­нії, під­кон­троль­ні ДК «ЕФКО» (за дани­ми дже­рел T-invariant і за дани­ми укра­їн­ської вла­ди там зби­ра­ти­муть саме бойо­ві дрони-камікадзе).

Є вели­кі і доро­гі без­пі­ло­тни­ки типу «Ланцет» (ком­па­нія, її тво­рець і його сім’я, напри­клад, син Лаврентій Z, потра­пи­ли під сан­кції ряду країн).

Телеграм-канал «Російський безпілотник»

Крім того, в Росії роз­ви­ва­є­ться наро­дна кра­уд­фан­дин­го­ва кам­па­нія з купів­лі в Китаї, про­ши­ва­н­ня FPV-дро­нів та поста­ча­н­ня їх на фронт. Є неве­ли­кі сти­хій­ні іні­ці­а­ти­ви. Наприклад, ми писа­ли про те, що такою діяль­ні­стю займа­ю­ться діти віце-пре­м’є­ра уря­ду РФ Юрія Трутнєва: сту­ден­ти МДУ Андрій та Марія Трутнєви з позив­ни­ми «Брат» та «Мишка». Елітна Z-молодь з уні­вер­си­те­ту на Воробйових горах ховає свої облич­чя та поста­чає дро­ни та іншу техні­ку на фронт інкогніто.

У Вищій шко­лі еко­но­мі­ки ніхто не соро­ми­ться сво­єї під­трим­ки росій­ської вій­сько­вої агре­сії. Проректор НДУ ВШЕ Дмитро Земцов, пред­став­ни­ки вій­сько­во­го цен­тру вишу та сту­ден­ти з Z-орга­ні­за­ції «Білий ворон» про­во­дять уро­чи­сті захо­ди щодо пере­да­чі на фронт FPV-дронів.

Але є й наба­га­то мас­шта­бні­ші про­е­кти так зва­них «наро­дних дро­нів». Як міні­мум є дві вели­кі спіль­но­ти. Одне об’­єд­на­не нав­ко­ло теле­грам-кана­лу «Повернені на Z вій­ні» (понад 700 тисяч перед­пла­тни­ків). Ці Z-акти­ві­сти на Уралі зби­ра­ють дро­ни, які вони назва­ли «Упир»; збір коштів на заку­пів­лю ком­пле­кту­ю­чих рекла­мує веду­чий «Радіо Росії» Дмитро Конанихін.

Друге вели­ке об’­єд­на­н­ня нав­ко­ло теле­грам-кана­лу «Російський без­пі­ло­тник» (понад 60 тисяч перед­пла­тни­ків). Тут акти­ві­сти з Ростова-на-Дону зби­ра­ли гро­ші на зби­ра­н­ня дро­нів на кар­ту Райффайзенбанку. І зби­ра­ли на цю кар­ту, як міні­мум, весь 2023 (див. скріншоти).

Телеграм-канал «Російський безпілотник»

T-invariant напра­вив кіль­ка запи­тів з комен­та­ря­ми твор­цю теле­грам-кана­лу на прі­зви­сько «Карлсон» (в біо напи­са­но: «Ну шо хохли! П***а вам!»), але «Карлсон» не став від­по­від­а­ти на запи­та­н­ня видання.

Більшість Z-акти­ві­стів зби­ра­ють гро­ші на кар­ти росій­ських дер­жбан­ків. Однак «Райффайзенбанк» — части­на між­на­ро­дної бан­ків­ської гру­пи, пред­став­ни­ки якої нео­дно­ра­зо­во вислов­лю­ва­ли бажа­н­ня піти з росій­сько­го рин­ку через засу­дже­н­ня росій­ської вій­сько­вої агре­сії. T-invariant ще у гру­дні наді­слав запит до прес-слу­жби бан­ку, але від­по­віді не отри­мав. Голова прав­лі­н­ня бан­ку Сергій Монін отри­мав у Whatsapp запит T-invariant, а також скрін­шо­ти з теле­грам-кана­лу «Російський без­пі­ло­тник» з під­твер­дже­н­ням того, що пости про збір на кар­тку бан­ку публі­ку­ва­ли­ся весь 2023 рік, а також при­кла­ди люди­но­не­на­ви­сни­цької анти­укра­їн­ської лекси­ки акти­ві­стів «Російського». У від­по­відь Сергій Монін обме­жив­ся комен­та­рем: «Прес-слу­жба рулить» (див. скріншоти).

Сергій Монін від­по­від­ає на запи­та­н­ня T-invariant

Успішним виявив­ся запит до прес-слу­жби між­на­ро­дної гру­пи Raiffeisen Bank International: пред­став­ник прес-слу­жби Крістоф Данц від­по­вів, що у всі­єї «гру­пи RBI AG є кодекс, який забо­ро­няє будь-які фор­ми фінан­су­ва­н­ня озбро­єнь та зброї» і додав у листу­ва­н­ня двох спів­ро­бі­тни­ків прес-слу­жби росій­ської банку.

Крістоф Данц від­по­від­ає T-invariant

«Кодекс пове­дін­ки гру­пи RBI поши­рю­є­ться на спів­ро­бі­тни­ків, клі­єн­тів та діло­вих пар­тне­рів. У разі його недо­три­ма­н­ня будуть вжи­ті суво­рі захо­ди, аж до при­пи­не­н­ня нада­н­ня послуг клі­єн­там та при­пи­не­н­ня від­но­син із клі­єн­та­ми», — напи­сав Крістоф Данц 9 січня.

Ні Крістоф Данц, ні його коле­ги з прес-слу­жби «Райффайзенбанку» в Росії не від­по­ві­ли на інші пита­н­ня, які уто­чню­ють. Представники «Російського без­пі­ло­тни­ка» про­дов­жу­ва­ли пові­дом­ля­ти сво­їх перед­пла­тни­ків про успі­шні збо­ри. Однак 23 січня з теле­грам-кана­лу зни­кли всі пости зі згад­кою збо­ру на кар­ту Райффайзенбанку (див. скрін­шот). Інших кар­ток для збо­ру гро­шей не з’я­ви­ло­ся. Таким чином, через два тижні після від­по­віді Крістофа Данця зби­ра­н­ня гро­шей на смер­то­но­сні зна­ря­д­дя вбив­ства хоча б тим­ча­со­во припинилося.

23 січня з теле­грам-кана­лу зни­кли усі пости зі згад­кою збо­ру на кар­ту «Райффайзенбанку»

T-invariant від­пра­вив новий запит до бан­ку з уто­чне­н­ням, які дії були вчи­не­ні щодо цьо­го кра­уд­фан­дин­гу та чекає на відповідь.

Телеграм-кана­лу «Російський безпілотник»

Текст: Євгеній Насиров

  24.01.2024

, , ,