List otwarty rosyjskich naukowców i dziennikarzy naukowych przeciwko wojnie z Ukrainą

My, rosyjscy nau­kowcy i dzien­ni­kar­ze nau­ko­wi, wyrażamy sta­nowczy pro­test prze­ciw­ko działa­niom mili­tarnym sił zbrojnych nas­ze­go kra­ju na tery­to­rium Ukrainy. Ten fatalny krok pro­wad­zi do ogromnych ofiar w lud­ziach i pod­waża fun­da­menty usta­lo­ne­go między­na­ro­do­we­go sys­te­mu bez­piec­zeńst­wa. Odpowiedzialność za roz­poc­zę­cie nowej wojny w Europie spoczy­wa wyłącz­nie na Rosji. Ta woj­na nie ma żad­ne­go sen­sow­ne­go uspra­wied­li­wie­nia. Próby wykorzys­ta­nia sytuac­ji na Donbasie jako pre­teks­tu do roz­poc­zę­cia ope­rac­ji wojs­ko­wej nie są wiary­god­ne. To dość oczy­wis­te, że Ukraina nie sta­no­wi zagroże­nia dla bez­piec­zeńst­wa nas­ze­go kra­ju. Wojna prze­ciw­ko niej jest nies­pra­wied­li­wa i w spo­sób oczy­wisty bez­sen­sow­na. Ukraina była i pozos­ta­je blis­kim nam kra­jem. Wielu z nas ma na Ukrainie krewnych, przy­ja­ciół i współ­pra­cow­ni­ków nau­kowych. Nasi ojco­wie, dziad­ko­wie i prad­ziad­ko­wie wspól­nie wal­czy­li prze­ciw­ko naziz­mo­wi. Rozpętanie wojny w imię ambic­ji geo­po­lity­cznych przy­wód­ców rosyjs­kich, napęd­za­ne wąt­pliwy­mi fan­taz­ja­mi his­to­rio­zo­ficzny­mi, jest cynicz­ną zdra­dą ich pamięci.

Szanujemy państ­wo­wość ukraińs­ką, któ­ra opie­ra się na real­nie funkc­jo­nu­jących insty­tuc­jach demo­kraty­cznych. Rozumiemy euro­pejs­ki wybór naszych sąsia­dów. Jesteśmy prze­ko­na­ni, że wszyst­kie pro­blemy w sto­sun­kach między naszy­mi kra­ja­mi moż­na roz­wią­zać poko­jo­wo. Po roz­poc­zę­ciu wojny Rosja ska­zała sie­bie na między­na­ro­do­wą izo­lac­ję, na pozyc­ję kra­ju wyr­zut­ka. Oznacza to, że my, nau­kowcy, nie będ­ziemy teraz mogli właś­ci­wie wykony­wać swo­jej pracy: w koń­cu pro­wad­ze­nie badań jest nie do pom­yś­le­nia bez peł­nej współ­pracy z kole­ga­mi z innych kra­jów. Izolacja Rosji od świa­ta oznac­za dals­zą degra­dac­ję kul­tu­ro­wą i tech­no­lo­gicz­ną przy cał­ko­witym bra­ku pozytywnych pers­pektyw. Wojna z Ukrainą to krok donikąd.

Z gory­czą zda­jemy sobie spra­wę, że nasz kraj, który w decy­du­jący spo­sób przy­czy­nił się do zwy­cięst­wa nad naziz­mem, stał się inic­ja­to­rem nowej wojny na konty­nen­cie euro­pejs­kim. Żądamy natych­mias­to­we­go zaprzes­ta­nia wszel­kich działań wojennych prze­ciw­ko Ukrainie. Domagamy się pos­za­no­wa­nia suwe­ren­noś­ci i inte­gral­noś­ci tery­to­rial­nej państ­wa ukraińs­kie­go. Żądamy poko­ju dla naszych krajów.

https://wyborcza.pl/7,75400,28156702,rosyjscy-naukowcy-sa-przeciwko-wojnie-z-ukraina.html

https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/rosyjscy-naukowcy-przeciwko-wojnie-z-ukraina/

  24.02.2022