Öppet brev från ryska forskare och vetenskapsjournalister i protest mot kriget i Ukraina

Vi är rys­ka fors­ka­re och vetens­kaps­jour­na­lis­ter och vi pro­tes­te­rar med kraft mot den krig­fö­ring som vårt lands väp­na­de styr­kor har inlett på Ukrainas terri­to­rium. Detta är ett ödes­di­gert steg som kom­mer att krä­va en väl­dig mängd mäns­kli­ga offer och som angri­per det eta­ble­ra­de inter­na­tio­ne­lla säkerhetssys­te­mets grund­va­lar. Skulden för att ett nytt krig nu drab­bar Europa är helt och hållet Rysslands.

Det finns inga rim­li­ga skäl till det­ta krig. Försöken att använ­da situa­tio­nen i Donbass som ursäkt för att inle­da en mili­tä­ro­pe­ra­tion sak­nar all tro­vär­dighet. Det är helt uppen­bart att Ukraina inte utgör ett hot mot vårt lands säkerhet. Kriget mot Ukraina är orätt­fär­digt och rent ut sagt meningslöst.

Ukraina var och är oss nära. Många av oss har släk­tin­gar, vän­ner och fors­kar­ko­lle­gor där. Våra fäder, far- och mor­fä­der och deras fäder käm­pa­de sida vid sida mot nazis­men. Att den rys­ka led­nin­gen för sina geo­po­li­tis­ka ambi­tio­ners skull star­tar ett krig grun­dat på tvi­ve­lak­ti­ga, his­to­rie­fi­lo­so­fis­ka fan­ta­sier är ett cyniskt förrä­de­ri mot våra fäders minne.

Vi hyser den störs­ta res­pekt för den ukrains­ka stats­bild­nin­gen, som är byggd på fun­ge­ran­de demo­kra­tis­ka ins­ti­tu­tio­ner. Vi har förs­tåel­se för våra gran­nars euro­peis­ka väg­val. Vi är överty­ga­de om att alla motsätt­nin­gar i rela­tio­ner­na mellan våra län­der kan lösas på fred­lig väg.

Genom sitt krig har Ryssland dömt sig självt till inter­na­tio­nell iso­le­ring som parias­tat. Det inne­bär att vi fors­ka­re inte län­gre kan utfö­ra vår upp­gift ordentligt, för det är menings­löst att ägna sig åt forsk­ning om man inte kan samar­be­ta fullt ut med kolle­gor i andra län­der. Rysslands iso­le­ring från omvärl­den kom­mer i läng­den att inne­bä­ra att vårt land utar­mas kul­tu­rellt och tek­niskt, till följd av en total avsak­nad av fram­tid­sutsik­ter. Kriget mot Ukraina är ett steg ut i intet.

Det är bit­tert att inse att vårt land, som till­sam­mans med de andra repu­bli­ker­na i det for­na Sovjetunionen en gång bidrog med en avgö­ran­de insats i segern över nazis­men, nu star­tar ett nytt krig på den euro­peis­ka kon­ti­nen­ten. Vi krä­ver ett ome­del­bart stopp för alla krigshand­lin­gar rik­ta­de mot Ukraina. Vi krä­ver res­pekt för den ukrains­ka sta­tens suve­rä­ni­tet inom ofö­rän­dra­de grän­ser. Vi krä­ver fred för våra länder.

  24.02.2022