Летять “Жигулі”. Чорні «Шахеди» замість вишневих «Шеві-нив» збиратимуть в ОЕЗ «Тольятті»

Цей мате­рі­ал швид­ше можна вико­ри­ста­ти для Гааги, для май­бу­тньо­го три­бу­на­лу над вій­сько­ви­ми зло­чин­ця­ми. Адже мате­рям, чиїх дітей вби­ли дро­ни за вели­ким рахун­ком бай­ду­же, де ці БЛА зби­ра­ли. 

У Тольятті, у місце­вій осо­бли­вій еко­но­мі­чній зоні (ОЕЗ), можуть побу­ду­ва­ти ще один завод зі зби­ра­н­ня іран­ських бойо­вих дро­нів. Офіційно про це немає і на сло­вах пла­ни суто мир­ні. Група ком­па­ній «ЕФКО» - заснов­ник під­при­ємств, що виро­бля­ють без­пі­ло­тни­ки в Тольятті — вдає, що не має від­но­ше­н­ня до заво­ду. Доля ОЕЗ «Тольятті» деда­лі біль­ше нага­дує долю ана­ло­гі­чної тери­то­рії в Алабузі. В обох про­е­ктах все почи­на­ло­ся з між­на­ро­дно­го бізне­су зі сві­то­ви­ми авто­гі­ган­та­ми GM і Volkswagen. Але тепер там зби­ра­ти­муть дро­ни-камі­ка­дзе — смер­то­но­сні маши­ни для вій­ни в Україні. 

«До кін­ця [2023] року ми вже запу­ска­є­мо кор­пу­си. Ми роз­по­чи­на­є­мо серій­не виро­бни­цтво гвин­тів, дви­гу­нів, драй­ве­рів і польо­тних кон­тро­ле­рів, пер­ші тися­чі FPV-дро­нів, пер­ші сотні агро­дро­нів та дро­нів інших засто­су­вань»,  заявив у комен­та­рі «Російській газе­ті» гене­раль­ний дире­ктор ком­па­нії «Транспорт май­бу­тньо­го» Юрій Козаренко.

Однак два дже­ре­ла T-invariant, зна­йо­мі із ситу­а­ці­єю, ствер­джу­ють, що замість бага­то­про­філь­но­го виро­бни­цтва БПЛА буде «по суті тупе скла­да­н­ня іран­ських безпілотників».

Про те, що мета запу­ску виро­бни­цтва не лише цивіль­на, потен­цій­но свід­чить згад­ка пер­шої тися­чі FPV-дро­нів. FPV-дро­ни — дро­ни-камі­ка­дзе — один із най­більш вико­ри­сто­ву­ва­них типів БПЛА на вій­ні в Україні (ось, напри­клад, докла­дний роз­бір).

FPV-дро­ни. Фото: теле­грам-канал «Російський без­пі­ло­тник»

Ось, як опи­сує ситу­а­цію Павло Лузін, запро­ше­ний нау­ко­вий спів­ро­бі­тник Школи Флетчера, Університет Тафтса, який дня­ми опу­блі­ку­вав допо­відь «Russian Military Drones: Past, Present and Future of the UAV Industry».

«FPV»  це про­сто інтер­фейс управ­лі­н­ня. Майже будь-який комер­цій­ний дрон з будь-яким інтер­фей­сом управ­лі­н­ня можна при­сто­су­ва­ти до вій­сько­во­го вико­ри­ста­н­ня, що роби­ться. Але реаль­ність у тому, що в Тольятті май­же нічо­го не виро­бля­ти­муть. Там, по суті, буде кін­це­ве зби­ра­н­ня з імпорт­них (китай­ських) ком­пле­кту­ю­чих. З того, що вони заяв­ля­ють як вла­сне виро­бни­цтво, хіба що вугле­пла­сти­ко­ві кор­пу­си та лопа­ті гвин­тів можуть виго­тов­ля­ти­ся на місці з імпорт­ної сиро­ви­ни. Заявляється своє виро­бни­цтво еле­ктро­дви­гу­нів  фікція »,  заявив T-invariant Павло Лузін.

На запи­та­н­ня, чи зби­ра­ти­муть у Тольятті саме іран­ські «Шахеди» чи інші, Павло Лузін дає таке поясне­н­ня: «Це не важли­во. У бага­тьох регіо­нах з 2022 року ми бачи­мо цей “адмі­ні­стра­тив­ний акти­візм”, коли регіо­наль­на вла­да від­кри­ває при­мі­ще­н­ня (іно­ді пря­мо в тор­го­вих цен­трах) і спон­со­рує якісь гру­пи людей, які займа­ю­ться зби­ра­н­ням дро­нів з китай­ських ком­по­нен­тів, або про­сто при­сто­со­ву­ють гото­ві китай­ські дро­ни до вій­сько­во­го вико­ри­ста­н­ня. У цьо­му регіо­на­ли зві­ту­ють наго­ру у тому, які вони “патрі­о­ти­чні патрі­о­ти”. Що сто­су­є­ться іран­ських дро­нів», — теж не важли­во, де вони зби­ра­ю­ться в резуль­та­ті. Там все обме­же­но виро­бни­чи­ми можли­во­стя­ми само­го Ірану, який робить і постав­ляє для них дви­гу­ни та інші ком­пле­кту­ю­чі»,  пояснює T-invariant Павло Лузін.

FPV-дро­ни. Фото: теле­грам-канал «Російський без­пі­ло­тник»

Чому дрони в Тольятті це не громадянський бізнес? Регуляторні обмеження

Ще одна при­чи­на, чому немає сен­су роз­ви­ва­ти «гро­ма­дян­ський» бізнес на БПЛА в Самарській обла­сті» — пря­ма забо­ро­на від роса­віа­ції на вико­ри­ста­н­ня гро­ма­дян­ських без­пі­ло­тни­ків у цьо­му регіо­ні саме через вій­ну з Україною.

Ця забо­ро­на факти­чно зне­ці­нює експе­ри­мен­таль­но-пра­во­вий режим (ЕПР) для Безпілотних Авіаційних Систем (БАС), запро­ва­дже­ний на 3 роки у Самарському регіо­ні. Хоча в ком­па­нії «Транспорт май­бу­тньо­го» демон­стру­ють вели­ку радість, що він в обла­сті вве­де­ний, «але на пра­кти­ці це поки що пога­но пра­цює», ствер­джу­ють авіа­екс­пер­ти. Вони нео­дно­ра­зо­во звер­та­ли ува­гу, що запро­ва­дже­ні екс­пе­ри­мен­таль­ні пра­во­ві режи­ми не випра­вда­ли очі­ку­вань у біль­шо­сті регіо­нів в умо­вах забо­ро­ни польо­тів дро­нів (через пов­но­мас­шта­бне втор­гне­н­ня Росії в Україну; укра­їн­ські дро­ни регу­ляр­но ата­ку­ють росій­ські міста).

Тобто гро­ма­дян­ський комер­цій­ний ринок БПЛА  не тіль­ки не при­бу­тко­вий, але де-юре і де-факто забо­ро­не­ний бізнес в РФ.

І, наре­шті, остан­ній регу­ля­тор­ний «кіл», вби­тий у комер­цій­ну неспро­мо­жність цьо­го бізне­су на даний момент,  сві­жа нова­ція від Мінпромторгу РФ, яке під­го­ту­ва­ло єди­ний реєстр роз­ро­бни­ків і виро­бни­ків без­пі­ло­тни­ків (потра­пля­н­ня в ньо­го від­кри­ває доступ до суб­си­дій і держ­за­мов­ле­н­ня). Так, до реє­стру змо­жуть потра­пи­ти лише ті ком­па­нії, хто отри­мує від про­да­жу без­пі­ло­тни­ків щонай­мен­ше 40% виру­чки. Це від­сі­кає вели­кі ком­па­нії з дивер­си­фі­ко­ва­ним бізне­сом (напри­клад, «ЕФКО»).

«У Росії будь-яка під­при­єм­ни­цька актив­ність вкрай вре­гу­льо­ва­на. Треба не на окре­мі секто­ри диви­ти­ся, а на всю систе­му зага­лом. Через це, дав­но мета­ста­зу­ю­чі регу­лю­ва­н­ня, ніяко­го роз­ви­тку в Росії не дає в жодній сфе­рі доти, доки її нині­шня політ­еко­но­мі­чна систе­ма існує. Треба тіль­ки розу­мі­ти, що в умо­вах, коли бізнес при­ти­ска­є­ться в части­ні інве­сти­цій і сти­ка­є­ться з зро­ста­ю­чи­ми витра­та­ми в інших аспе­ктах сво­єї діяль­но­сті, а при­ва­тним осо­бам почи­на­ють обме­жу­ва­ти або зов­сім забо­ро­ня­ти вико­ри­ста­н­ня дро­нів для сво­їх потреб, вій­сько­ві та спец­слу­жби зали­ша­ю­ться єди­ни­ми клі­єн­та­ми таких дро­нів. І це, до речі, слу­жить галь­мом для роз­ви­тку цьо­го рин­ку»,  вва­жає Павло Лузін.

Фото: Особлива еко­но­мі­чна зона

«Транспорт майбутнього» спробує вилетіти за кордон

Єдиний потен­цій­но можли­вий «гро­ма­дян­ський» варі­ант при­бу­тко­во­сті для ТОВ «Транспорт май­бу­тньо­го»  це екс­порт дро­нів з РФ до кра­їн, де немає забо­рон на комер­цій­ну екс­плу­а­та­цію БАС, як зараз за фактом є в РФ.

І в листо­па­ді 2023 року ТОВ «Транспорт май­бу­тньо­го» пер­ший такий крок зро­би­ло  під­пи­са­ло з індій­ською Sasaa Electronics Private Limited мемо­ран­дум про намі­ри щодо ство­ре­н­ня спіль­но­го під­при­єм­ства (СП) в Індії. Заявляється, що через кіль­ка років воно випу­ска­ти­ме БПЛА для достав­ки ван­та­жів та сіль­сько­го­спо­дар­сько­го моні­то­рин­гу на індій­сько­му рин­ку, висло­вив пред­став­ник ТОВ «Транспорт майбутнього».

Це дуже логі­чний крок. По заво­ду в Тольятті вини­кає пита­н­ня про ризи­ки непо­вер­не­н­ня інве­сти­цій»,  впев­не­ний один з авіа­екс­пер­тів, опи­та­них T-invariant.

«[Група ком­па­ній] “ЕФКО”, її заснов­ни­ки та мене­дже­ри — пра­гма­ти­чні люди, і навряд чи ста­ли б по сво­їй волі вкла­да­ти­ся в явно непри­бу­тко­вий бізнес, якщо тіль­ки їм його не нав’я­за­ли звер­ху», — вва­жає ще один спів­ро­змов­ник T-invariant, з ОЕЗ «Тольятті».

Оператор без­пі­ло­тни­ка. Фото: «Транспорт май­бу­тньо­го»

«Все для СВО, але не Алабуга»

«Виробництво [дро­нів] у Жигулівській доли­ні  це біль­ше піар [губер­на­то­ра Самарської обла­сті] Дмитра Азарова, його бажа­н­ня вислу­жи­ти­ся, пока­за­ти началь­ству, що він не мен­ший патрі­от, ніж [гла­ва Татарстану] Рустам Мініханов і все зро­бить для СВО. Але з точки зору управ­лін­ських кадрів та інфра­стру­кту­ри це і близь­ко не [ОЕЗ] Алабуга»,  роз­по­від­ає T-invariant місце­вий полі­то­лог на умо­вах анонімності.

Якщо про­ана­лі­зу­ва­ти висту­пи на феде­раль­но­му рів­ні ген­ди­ре­кто­ра ком­па­нії Козаренко, то він зав­жди осо­бли­во наго­ло­шує на ролі губер­на­то­ра Азарова, і сам чинов­ник актив­но комен­тує цей про­ект (як і у випад­ку із заво­дом зі зби­ра­н­ня дро­нів в ЕВЗ «Алабуга» зав­жди піа­ри­ться раїс Татарстану Мініханов).

Нагадаємо, що в Алабузі вже рік зби­ра­ють іран­ські «Шахеди», зокре­ма за допо­мо­гою непов­но­лі­тніх під­лі­тків, які навча­ю­ться у місце­во­му коле­джі «Алабуга-Політех». Про це спо­ча­тку у сво­їх двох роз­слі­ду­ва­н­нях роз­по­ві­ло вида­н­ня «Протокол» та роз­по­від­а­ли з поси­ла­н­ням на дані роз­ві­док іно­зем­ні ЗМІ. Як і в Алабузі, в Тольятті інфор­ма­цію про виро­бни­цтво бойо­вих дро­нів ми дізна­є­мо­ся від дже­рел, які про­сять про ано­нім­ність, і має­мо інфор­ма­цію в дуже ску­по­му вигляді.

При цьо­му пози­ціо­ну­ва­н­ня виро­бни­цтва зараз суто мир­не: на пре­зен­та­ції в Тольятті пред­став­ни­ки ТОВ «Транспорт май­бу­тньо­го», місце­ва та регіо­наль­на вла­да, спів­ро­бі­тни­ки техно­пар­ку «Жигулівська доли­на» пре­зен­ту­ва­ли про­ект у дусі дово­єн­но­го часу: дрон при­но­сить піцу, і ось її вже дегу­сту­ють тольятт­ські під­лі­тки , чиї дані актив­но зби­ра­ють одра­зу на місці та агі­ту­ють їх навча­ти­ся на піло­тів БПЛА.

Подростки изу­ча­ют про­ду­кцию ГК «ЭФКО» на пре­зен­та­ции в Тольятти. Фото: «Транспорт май­бу­тньо­го»

Тиша навколо «Транспорту майбутнього»

Ще одне непря­ме свід­че­н­ня того, що декла­ро­ва­ні пла­ни у «Транспорту май­бу­тньо­го» роз­хо­дя­ться з вій­сько­вим сьо­го­де­н­ням  «бажа­н­ня бене­фі­ці­а­рів бізне­су»  гру­пи ком­па­ній «ЕФКО»  макси­маль­но зро­би­ти вигляд, що амбі­тна бізнес-імпе­рія не має від­но­ше­н­ня до виробництва.

Так прес-секре­тар гру­пи Ольга Ламок, отри­мав­ши пові­дом­ле­н­ня від T-invariant, спо­ча­тку напи­са­ла, що «пита­н­ня наді­сла­ти може­те, але “ЕФКО” та “Транспорт май­бу­тньо­го” офі­цій­но не пов’я­за­ні», а потім, отри­мав­ши вели­кий спи­сок питань, після тижне­вих роз­ду­мів від­по­ві­ла, що у ЦК зали­шать усі пита­н­ня без комен­та­рів, вклю­ча­ю­чи пита­н­ня про «пер­шу тися­чу FPV-дро­нів», про зби­ра­н­ня іран­ських дро­нів на май­дан­чи­ку ОЕЗ та робо­ту на вій­сько­ві завдання.

Відмовилася від від­по­від­ей на від­прав­ле­ні запи­та­н­ня без­по­се­ре­дньо також прес-секре­тар ТОВ «Транспорт май­бу­тньо­го» Катерина Євланова. Також не вда­ло­ся зв’я­за­ти­ся з вико­нав­чим дире­кто­ром та спів­вла­сни­ком ДК «ЕФКО» Сергієм Івановим, який дуже актив­но веде свій теле­грам-канал. Він сам не від­ре­а­гу­вав на спро­би T-invariant зв’я­за­ти­ся з ним у комен­та­рях, не допо­мо­гла отри­ма­ти його комен­та­рі та Єва Заніна, вка­за­на як кон­та­ктна осо­ба теле­грам-кана­лу Сергія Іванова.

Дмитро Пєсков  спец­пред­став­ник Володимира Путіна з цифро­ві­за­ції (ліво­руч) і Сергій Іванов  вико­нав­чий дире­ктор і спів­вла­сник ДК «ЕФКО» (пра­во­руч). Фото: теле­грам-канал Сергія Іванова

Чому «ЕФКО» не говорить про дрони у Тольятті?

ДК «ЕФКО» та її топ-мене­джмент не тіль­ки вза­га­лі не комен­ту­ють те, що від­бу­ва­є­ться в Тольятті, а й ста­ран­но дистан­ці­ю­ю­ться від сво­єї ролі заснов­ни­ка ком­па­ній, які буду­ють виро­бни­цтво в Тольятті (хоча це оче­ви­дно будь-кому, хто поди­ви­ться в базу СПАРК або шанує ЗМІ). Наприклад, Сергій Іванов у сво­є­му кана­лі «Сергій Іванов з ЕФКО» жодно­го разу за весь час не зга­дав ні інве­сти­ції у виро­бни­цтво БПЛА в Тольятті, ні дві ком­па­нії «ТОВ Транспорт май­бу­тньо­го» та ТОВ «Транспорт-май­бу­тньо­го Самара», хоча пере­ва­жна кіль­кість постів про­фе­сій­ної тема­ти­ки сто­су­є­ться саме інно­ва­цій­них напря­мів діяль­но­сті ДК «ЕФКО» та їхньо­го інно­ва­цій­но­го цен­тру «Бірюч». А окрім дій­сно різно­ма­ні­тно­го біо­те­ху (опи­та­ні T-invariant вче­ні, які побу­ва­ли там, висо­ко оці­ни­ли R&D потен­ці­ал цен­тру) це і про­е­кту­ва­н­ня БПЛА, про які дуже бага­то інфор­ма­ції як на сай­ті «ЕФКО», так і на сай­ті само­го ІЦ «Бірюч», та й в кана­лі Іванова пости про дро­ни від ЕФКО, у тому числі само­і­ро­ні­чні, також зустрічалися).

Компанія робить все можли­ве, щоб під­сві­ти­ти свою роль у біо­тех-інду­стрії. Буквально дня­ми дире­ктор з інно­ва­цій «ЕФКО» Ростислав Ковалевський взяв участь у зустрі­чі Путіна з моло­ди­ми вче­ни­ми на Конгресі в Сочі. Ось він зві­тує, що досяг у Путіна схва­ле­н­ня щодо ство­ре­н­ня екс­пер­тної ради з попу­ля­ри­за­ції інно­ва­цій­них про­ду­ктів (маю­чи на ува­зі саме біо­тех, на яко­му спе­ці­а­лі­зу­є­ться «ЕФКО»). Сергій Іванов регу­ляр­но роз­по­від­ає про «їжу май­бу­тньо­го» на най­пре­сти­жні­ших публі­чних май­дан­чи­ках: у Сколковому чи під захо­пле­ні комен­та­рі Германа Грефа на іншій кон­фе­рен­ції.

А ось свою роль у не менш, а насправ­ді наба­га­то важли­ві­шо­му та прі­о­ри­те­тно­му для Кремля та для Путіна осо­би­сто напря­ми змі­цне­н­ня дро­но­вої могу­тно­сті РФ «ЕФКО» соро­м’я­зли­во (а може пра­гма­ти­чно) при­хо­вує. Спробуємо зро­зу­мі­ти чому.

«Секта» на майонезі

ДК «ЕФКО» відо­ма всій кра­ї­ні соня­шни­ко­вою олі­єю та майо­не­зом. HR-фахів­цям і жур­на­лі­стам, що цікав­ля­ться, вона добре зна­йо­ма сво­їм хари­зма­ти­чним і вла­дним заснов­ни­ком, сво­єю нетра­ди­цій­ною кор­по­ра­тив­ною полі­ти­кою (деякі навіть вжи­ва­ють сло­во «секта» і в чомусь ком­па­нія Валерія Кустова навіть піді­грує пого­ло­ску (див. текст Forbes ще від 2006 року). Іванов також кіль­ка разів цю тему докла­дно і явно із задо­во­ле­н­ням комен­ту­вав, у тому числі зов­сім недав­но (див. пост «Чому ЕФКО нази­ва­ють сектою»).

Три опи­та­ні T-invariant керів­ни­ки росій­ських HR-ком­па­ній під­твер­ди­ли, що про поряд­ки та пра­ви­ла в ДК «ЕФКО» і зараз ходять най­рі­зно­ма­ні­тні­ші чутки. Але ця тема вима­гає окре­мо­го мате­рі­а­лу, не зупи­ня­ти­ся на ній докладно.

Відсторонитися від бойо­вих дро­нів ДК «ЕФКО» хоче через актив­ні бізнес-інте­ре­си в ОАЕ, Єгипті та інших кра­ї­нах Близького Сходу, Африки та інших макро­ре­гіо­нів, вва­жа­ють кіль­ка спів­ро­змов­ни­ків T-invariant.

Крім того, через 1,5 роки з поча­тку пов­но­мас­шта­бно­го втор­гне­н­ня Росії в Україну, захі­дні кра­ї­ни поча­ли вклю­ча­ти в спи­ски сан­кцій основ­них вітчи­зня­них поста­чаль­ни­ків бойо­вих дро­нів для армії РФ. Почали з виро­бни­ка «Ланцетів» (на поча­тку листо­па­да США і букваль­но вчо­ра, 6 гру­дня  Великобританія). Очевидно, одні­єю ком­па­ні­єю сан­кції не обмежаться.

Цікаво для розу­мі­н­ня кон­текс­ту і нині­шня голов­на публі­чна осо­ба ком­па­нії  Сергій Іванов. Гравець КВК у сту­дент­сько­му мину­ло­му (висту­пав разом з Олександром Пушним), спів­за­снов­ник ком­па­нії «Даурия Аероспейс» (голов­ної «при­ва­тної космі­чної ком­па­нії» РФ часів т.зв. «медве­дів­ської модер­ні­за­ції»). За від­гу­ка­ми коли­шніх колег зав­жди був «пра­во­слав­ним патрі­о­том» і силь­но від­рі­зняв­ся від дру­го­го твор­ця «Даурії» Міхаїла Кокорича (уві­йшов до скла­ду Антивоєнного комі­те­ту Росії). Кокорич про­чи­тав пові­дом­ле­н­ня з про­ха­н­ня­ми T-invariant про комен­та­рі у фейс­бу­ці та теле­гра­мі, але не від­по­вів на них.

Юрій Козаренко (ліво­руч від Путіна). Фото: ВК-гру­па «ТОВ “Транспорт май­бу­тньо­го Самара”»

Навіщо «Транспорту майбутнього» «афганець», герой Росії?

Гендиректором ТОВ «Транспорт май­бу­тньо­го» та ТОВ «Транспорт май­бу­тньо­го Самара» зна­чи­ться Юрій Козаренко, вихо­дець із ДК «ЕФКО» (див. його фейс­бук та поса­ду у ВКонтакті), за пові­дом­ле­н­ня­ми ЗМІ, що змі­нив пост ген­ди­ре­кто­ра ДЦ «Бірюч» на 90% акцій ТОВ «Транспорт май­бу­тньо­го». Цікаво, що на кіль­ка міся­ців ген­ди­ре­кто­ром ТОВ «Транспорт май­бу­тньо­го Самару» ста­вав Ігор Станкевич, коли­шній депу­тат Держдуми, самар­ський єди­но­рос, «герой Росії», уча­сник бойо­вих дій в Афганістані та Чечні, який ніко­ли до цьо­го не мав досві­ду у бізне­сі. Причина його від­став­ки (реаль­на вона чи номі­наль­на?) не уто­чни­ли, всі уча­сни­ки подій від комен­та­рів для T-invariant відмовилися.

При цьо­му інте­ре­си ДК «ЕФКО» у цій сфе­рі хоч і не над­то публі­чні, але оче­ви­дні. Наприклад, в уря­до­ву комі­сію з питань роз­ви­тку без­пі­ло­тних авіа­цій­них систем вхо­дить Романцев В. А.  член ради дире­кто­рів ЕФКО. ТОВ «Транспорт май­бу­тньо­го» та фонд «Національної техно­ло­гі­чної іні­ці­а­ти­ви» (НТІ) роз­по­ча­ли від­бір стар­та­пів у галу­зі без­пі­ло­тних авіа­си­стем (БАС).

Сергій Андрєєв (дру­гий пра­во­руч). Фото: «Транспорт май­бу­тньо­го»

Безпілотна тиша

Всі, з ким зв’я­зу­вав­ся в Тольятті (коли­шні та нині­шні спів­ро­бі­тни­ки ОЕЗ, полі­ти­ки, жур­на­лі­сти та ін.) T-invariant, від­мов­ля­ли­ся гово­ри­ти про будів­ни­цтво виро­бни­цтва БПЛА навіть за умов ано­нім­но­сті. Не від­по­вів на лист на осо­би­стий імейл і Сергій Андрєєв, ген­ди­ре­ктор ОЕЗ «Тольятті», коли­шній мер Тольятті, у мину­ло­му член низ­ки демо­кра­ти­чних пар­тій та сора­тник Михайла Прохорова щодо «Громадянської платформи».

Зрозуміти, чому всі уни­ка­ють роз­мов про ком­па­нію, яка на пре­зен­та­ції годує зібра­них піцою з дро­на і уро­чи­сто запу­скає БПЛА з ліка­ми через Волгу, лег­ше, якщо вра­хо­ву­ва­ти, що дві інду­стрії БПЛА: мир­на і вій­сько­ва  у публі­чно­му полі існу­ють, ніби не помі­ча­ю­чи друг друга.

Про пов­ну сми­чку двох систем гово­рять вго­лос лише збу­рю­ва­чі спо­кою — Z-військ­ко­ри та осо­бли­во зав­зя­ті акти­ві­сти на місцях, які не при­хо­ву­ють, що навча­ють дітей управ­лін­ню БПЛА для май­бу­тніх зав­дань СВО та інших вій­сько­вих завдань.

Наприклад, Z-вида­н­ня topwar.ru так резю­мує у сво­є­му дослі­джен­ні ста­ну справ з FPV-дро­на­ми на фрон­ті голов­ну про­бле­му: спра­ва не стіль­ки у кіль­ко­сті дро­нів, скіль­ки у кіль­ко­сті навче­них опе­ра­то­рів БПЛА.

«Якщо зараз зма­хну­ти чарів­ною пали­чкою та нада­ти фрон­ту деся­тки тисяч росій­ських БПЛА-камі­ка­дзе, у нас про­сто не зна­йде­ться такої кіль­ко­сті опе­ра­то­рів. А тим часом у ЗСУ на кожну бри­га­ду пла­ну­ють цілу роту БПЛА, зокре­ма й FPV-фор­ма­ту. Це дозво­лить нада­лі ата­ку­ва­ти пози­ції Російської армії роя­ми дро­нів, що бага­то­кра­тно ускла­днить обо­ро­ну. На жаль, реаль­ність в Україні така, що ворог навча­є­ться на сво­їх помил­ках та досві­ді швид­ше»,  пові­дом­ляє видання.

Закінчується текст виснов­ком, що в РФ занад­то бага­то регу­ля­тор­них обме­жень як для наро­щу­ва­н­ня кіль­ко­сті бойо­вих дро­нів, так і для під­го­тов­ки операторів.

Оператор FPV-дро­ну. Фото: теле­грам-канал «Російський без­пі­ло­тник»

Дрони замість авто, чорні «Шахеди» замість «шеві-нів»

Найважливіша схо­жість у двох зби­раль­них виро­бництв іран­ських «Шахедів» в Алабузі і в Тольятті  це виму­ше­ний роз­во­рот місце­вих ОЕЗ від мир­ної та твор­чої діяль­но­сті до суто вій­сько­вих зав­дань. Після того, як Путін 24 люто­го 2022 року ого­ло­сив Україні і всьо­му сві­ту вій­ну, «Алабуга», яка рані­ше визна­на най­кра­щою в Європі ОЕЗ (за вер­сі­єю Financial Times), втра­ти­ла сво­їх захі­дних рези­ден­тів, які букваль­но в кіль­ка днів зупи­ни­ли будів­ни­цтво та бізнес.

І тут, і там дро­ни-камі­ка­дзе зби­ра­ти­муть на тому місці, де не ста­ло­ся вели­ко­го між­на­ро­дно­го спіль­но­го бізне­су. У Тольятті —з GM, а в Алабузі — з Volkswagen.

Там, де зараз пла­ну­ють зби­ра­ти смер­то­но­сні дро­ни, мав вини­кну­ти завод дру­го­го поко­лі­н­ня авто­мо­бі­лів Chevrolet Niva. Для реа­лі­за­ції цьо­го про­е­кту АТ «АвтоВАЗ» та аме­ри­кан­ський GM ство­ри­ли ТОВ «Джей Ві Системз».

Після від­хо­ду GM із Росії реаль­ним вла­сни­ком «Джей Ві Системз» з 2019 по 2022 рік був кон­церн Renault, але спра­ва так і не зру­ши­ла з мер­твої точки. І в листо­па­ді 2021 року пре­зи­дент АТ «АвтоВАЗ» Ів Каракатзаніс навіть висту­пив із пре­тен­зі­я­ми до росій­ської вла­ди щодо «непра­во­мір­них пося­гань на об’є­кти нерухомості».

Нагадаємо, що пер­ше СП авто­кон­цер­ну GM та «АвтоВАЗа» було від­кри­то ще 2001 року: це була одна з пер­ших ознак ново­го жит­тя за ран­ньо­го Володимира Путіна. Автомобілі, що випу­ска­ю­ться на дано­му виро­бни­цтві, в наро­ді нази­ва­ли «шеві-нива­ми» (Chevrolet Niva).

Чорні «Шахеди». Фото: «УНІАН»

Довідка:

Чому в назві цьо­го мате­рі­а­лу «Шахеди» назва­ні саме чор­ни­ми? Наприкінці листо­па­да 2023 року з’я­ви­ли­ся пові­дом­ле­н­ня, що Росія поча­ла засто­со­ву­ва­ти у нальо­тах на тери­то­рію України нову моди­фі­ка­цію іран­ських дро­нів-камі­ка­дзе (росій­ська назва — Герань). Тепер дрон, що фар­бу­вав­ся у сві­тлі тони, пофар­бо­ва­ний у чор­ний колір, пові­дом­ляє «УНІАН». Українські ЗМІ при­пу­ска­ють, що зав­дя­ки ново­му кольо­ру «Шахеди» можуть спро­бу­ва­ти зро­би­ти непо­мі­тни­ми для укра­їн­ських засо­бів ППО, оскіль­ки ЗС РФ вико­ри­сто­ву­ють їх в основ­но­му для нічних атак. А в наро­дній сві­до­мо­сті про­ду­кція «АвтоВАЗу», у тому числі, запа­м’я­та­ла­ся і піснею «Вишнева дев’я­тка» гур­ту «Комбінація» Олени Апіної (вийшла в 1993 році, аль­бом «Два шма­то­чки ковбаски»).

Текст: Євген Насиров

  7.12.2023

, , , ,